0

    Được sản xuất từ nhựa nguyên sinh thời gian sử dụng được kéo dài. Máng dẫn mủ cho phương pháp khoan lấy mủ bằng khí Ethylene